Įmonės teikiamos paslaugos:

 • naujų įmonių steigimas, jų pertvarkymas bei restruktūrizavimas;
 • buhalterinės apskaitos tvarkymas: tvarkome mažų ir vidutinių įmonių apskaitą nuo pirminių dokumentų iki metinės finansinės atskaitomybės sudarymo, deklaracijų bei ataskaitų paruošimo ir pateikimo valstybinėms institucijoms;
 • įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų auditas: parengiame privalomų dokumentų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais sąrašą ir įvertiname esamų dokumentų atitikimą galiojantiems reikalavimams, atsižvelgiant į įmonės specifiką bei darbuotojų skaičių;
 • mokymas ir atestavimas(licencija Nr.003480):
   • įmonių vadovų (vykdančių saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas);
   • darbdavių, jų įgaliotų asmenų;
   • saugos ir sveikatos tarnybos specialistų;
   • darbdavių, jų įgaliotų asmenų priešgaisrinės saugos
    klausymais
 • darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos dokumentų parengimas: ruošiame darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, pareiginius nuostatus, darbo tvarkos taisykles, parenkame darbuotojams asmenines apsaugines priemones, ruošiame pavojingų įrenginių ir pavojingų darbų sąrašus, ruošiame priešgaisrinės saugos instrukcijas ir jas deriname su VVPI bei kt.;
 • profesinės rizikos vertinimas (pažymėjimas Nr.PR-2);
 • įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas (licencija Nr.DSSL – 11): užtikriname teikiamų paslaugų atitikimą LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, darbo teisės aktų, saugos ir sveikatos darbe teisės aktų ir taisyklių reikalavimus, dalyvaujame valstybinę kontrolę vykdančių institucijų patikrinimuose, informuojame apie saugos ir sveikatos darbe teisės aktų, darbo teisės, priešgaisrinės saugos norminių aktų pasikeitimus;
 • konsultavimas ir dalyvavimas tiriant
  nelaimingus atsitikimus darbe, pakeliui į/iš darbo
  ;
 • konsultavimas saugos ir sveikatos darbe, darbo teisės, priešgaisrinės saugos klausymais;
 • darbuotojų sveikatos profilaktinių tikrinimų organizavimas.